Disclaimer

translation to be ask in the office

Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden voor gebruikers van ALAMO-COSTBLANCA.com
Alle informatie die ALAMO-COSTBLANCA.com communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.
ALAMO-COSTBLANCA.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door ALAMO-COSTBLANCA.com verzonden emails .
Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de ALAMO-COSTBLANCA.com.
ALAMO-COSTBLANCA.com staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op ALAMO-COSTBLANCA.com en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
ALAMO-COSTBLANCA.com kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.
Algemene Voorwaarden voor klanten van ALAMO-COSTBLANCA.com
1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ALAMO-COSTBLANCA.com en haar klanten, en op alle aanbiedingen die ALAMO-COSTBLANCA.com doet.

2. Terminologie
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een informatie aanvraag heeft geplaatst bij ALAMO-COSTBLANCA.com en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door ALAMO-COSTBLANCA.com..
2b ALAMO-COSTBLANCA.com is een handelsnaam van Alamo International sl in Spanje

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
4a Op alle overeenkomsten tussen ALAMO-COSTBLANCA.com en de klant en alle aanbiedingen van ALAMO-COSTBLANCA.com aan de klant is Spaans recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegd Spaanse instantie.
5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via email.
5b De klant is verplicht om een emailadres aan ALAMO-COSTBLANCA.com op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan ALAMO-COSTBLANCA.com worden doorgegeven op de manier die ALAMO-COSTBLANCA.com voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom
6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij ALAMO-COSTBLANCA.com of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden
Klant garandeert ALAMO-COSTBLANCA.com dat de opdracht die klant aan ALAMO-COSTBLANCA.com verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.
8. Opschorting/stopzetting dienstverlening

Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.


9. Recht om diensten te weigeren
ALAMO-COSTBLANCA.com heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

10. Vrijwaring
10a Door het vragen van informatie vrijwaart klant ALAMO-COSTBLANCA.com van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
10b Klant vrijwaart ALAMO-COSTBLANCA.com van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.

11. Prijsverhoging
Prijzen op deze website zijn informatief en niet bindend.
ALAMO-COSTBLANCA.com krijgt alle prijsvermeldingen direct van de verkopers.


12. Wijziging Algemene Voorwaarden
ALAMO-COSTBLANCA.com is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Chic-estates.com is daarvoor afdoende. Het is aan ALAMO-COSTBLANCA.com om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.


19. Disclaimer
ALAMO-COSTBLANCA.com is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. ALAMO-COSTBLANCA.com geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door ALAMO-COSTBLANCA

Privacy Policy voor Klanten
1. Beheer
De website ALAMO-COSTBLANCA.com staat onder beheer van Trinch contactgegevens zijn te vinden op ALAMO-COSTBLANCA.com is een handelsnaam .

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.ALAMO-COSTBLANCA.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b ALAMO-COSTBLANCA.com zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
ALAMO-COSTBLANCA.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan ALAMO-COSTBLANCA.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
ALAMO-COSTBLANCA.com maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan ALAMO-COSTBLANCA.com de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij ALAMO-COSTBLANCA.com. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
ALAMO-COSTBLANCA.com is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klantenis een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een vraag plaatst bij ALAMO-COSTBLANCA.com.
1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
ALAMO-COSTBLANCA.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de informatie.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de informatie, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan ALAMO-COSTBLANCA.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan ALAMO-COSTBLANCA.com zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan ALAMO-COSTBLANCA.com verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. ALAMO-COSTBLANCA.com kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door ALAMO-COSTBLANCA.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.